Koulutus

Koulutuksen tavoitteet

  • Opettaa jälkipolville suomalaista, vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöämme, perinteistä jäsenkorjausta.
  • Vanhan perinnehoidon ja kädentaidon kunnioittaminen, säilyttäminen ja kehittäminen.
  • Perinteinen jäsenkorjaaja ajattelee, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Siksi hoitokin on kokonaisvaltaista, ei pelkästään oireisiin ja muutamaan yksityiskohtaan keskittyvää. Hyvä hoitaja osaa tasapainottaa ihmisen tukirangan lihakset ja nivelet pehmeillä, asiakkaalle turvallisilla jäsenkorjausotteilla, sekä hieronta ja mobilisaatiokäsittelyllä. Hänen tehtävänään on myös edistää terveitä elämäntapoja, liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä, sekä kuunnella ja pyydettäessä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa asiakasta parhaansa mukaan.
  • Edistää jäsenkorjaajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa.
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on TULE-sairauksien riskitekijöiden ennalta ehkäiseminen ja niiden hoitaminen. Sairaspäivien ja työkyvyttömyyden väheneminen säästää huomattavasti kansantaloudellisia varoja.

Koulutuksen sisältö

Peruskoulutus

Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssi on neliosainen ja se käydään läpi noin vuoden sisällä. Kursseilla opetetaan erittäin pehmeä ja asiakkaalle miellyttävä, sekä kivuton hoitomuoto. Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan nivelten, lihasten ja sidekudosten liikkuvuutta asiakkaan omia liikeratoja hyödyntäen. Hoidon aluksi selvitetään vaivan aiheuttajaa ja lihaskireyksien, kudosten, luuston, sekä nivelten asentovirheiden aiheuttamat tasapainon muutokset. Hoidolla pehmennetään mahdolliset arpikudokset, vapautetaan hermoradat, sekä kudosneste-, ja verenkierto pinnetiloista. Tukirakenteet jäsenkorjataan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan omia liikeratoja. Neljä peruskurssijaksoa käytyään oppilas osaa hoitaa asiakkaan perinteisen jäsenkorjauksen perusotteilla.

Peruskurssijaksot voi aloittaa vielä kakkoselta, mutta sen jälkeen ei peruskoulutukseen voi enää osallistua. Kurssit tulee käydä järjestyksessä. Jos jokin kurssi jää väliin, voi sen korvata muiden kursseilla, tai käydä myöhemmin.

Peruskursseilla opetellaan havainnoimaan kehoa ja löytämään siitä epätasapainotekijöitä ja niillä opetellaan Perinteisen jäsenkorjauksen perusotteet. Opiskelijat hoitavat kursseilla toisiaan. Jokaiselta kurssilta saadaan etätehtävä, joka palautetaan ennen seuraavaa jaksoa. Peruskurssien päättyessä opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 asiakashoitoa. Peruskurssien aikana opiskellaan anatomiasta luusto suomeksi. Anatomian osaaminen tentitään peruskurssi 4:n alussa. Peruskurssien teoriaosuuksien osaaminen osoitetaan kotitentillä, joka palautetaan joko ennen jatkokursseja sähköpostilla, tai jatkokurssi ykkösellä.

Lisätietoja

Jatkokoulutus

Kurssien pääsyvaatimuksena on peruskoulutusjaksojen suorittaminen. Jatkokoulutus on neliosainen. Jatkokurssit syventävät Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoitushoitoja tekemällä oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Nyt hän pystyy paremmin keskittymään asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin ja käsien aistimusten kehittämiseen sekä sisäistämään lisää uusia hoitotekniikoita. Hoitajan omaan ergonomiaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Opiskelijat hoitavat kursseilla toisiaan.

Jokaiselta kurssilta saadaan etätehtävä, joka palautetaan joko ennen seuraavaa jaksoa tai sen alussa. Anatomiasta opiskellaan pinnalliset lihakset suomeksi. Jatkokurssien päättyessä pitäsi olla suoritettuna vähintään 120 asiakashoitoa. Teoriaosuuksien osaaminen osoitetaan kotitentillä, joka palautetaan ennen erikoistumiskurssi 1:lle osallistumista tai erikoistumisjakso ykkösellä.

Erikoistumiskoulutus

Pääsyvaatimuksena on perus- ja jatkokurssien suorittaminen. Erikoistumiskoulutus on viisiosainen. Koulutuksen aikana kartutetaan oppilaiden tietämystä vanhoista kansanparannusmenetelmistä. Koulutuksessa käsitellään erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä vammoja, niiden aiheuttamia oireita ja hoitamista.

Kurssilla perehdytään myös sisäelimistä säteileviin kipuihin. Oppilaat opetetaan valmistamaan suomalaiseen perinteeseen kuuluvia hoitotuotteita. Jokaisella osiolla oppilaat antavat ulkopuolisille asiakkaille Perinteisen jäsenkorjauksen hoidon.

Kahdella ensimmäisellä erikoistumiskurssilla oppilaille jaetaan kotiin etätehtävät. Anatomiasta opiskellaan erikoistumiskurssi 1-2 aikana nivelet, verenkiertoelimistö, imunestekierto, hermosto, liikesuunnat sekä sijaintia ja suuntaa ilmaiseva sanasto. Kolmannen ja neljännen osion aikana, ennen näyttökoetta tehdään kirjallinen lopputyö.

Näyttökoe on erikoistumiskurssien viimeisin jakso. Siihen osallistuminen edellyttää, että kaikki etätehtävät, tentit ja harjoitushoidot, sekä kirjallinen lopputyö on merkitty opintokirjaan hyväksytysti suoritetuksi. Näyttökoe koostuu näyttöhoidosta ulkopuoliselle asiakkaalle ja suullisesta tentistä.

Lisätietoja

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksissa vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä jäsenkorjauksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, perehdytään erilaisiin kansanparannustekniikoihin. Kurssilla jaetaan tietämystä ongelma-asiakkaiden hoidosta ja opetellaan lisää erilaisten sairauksien aiheuttamia oireita, kiputiloja ja niiden hoitamista. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia hoitomuotoja ja niiden erikoiskäsittelyjä. Hyvä jäsenkorjaaja tuntee muiden luontaishoitajien tekniikat ja voi tarvittaessa lähettää asiakkaan muille apua saamaan. Täydennyskoulutuksessa kiinnitetään huomiota hoitajan oman terveyden vaalimiseen. Kursseilla hoidetaan toisia ja pyritään näin työelämässä jaksamiseen. Sisältöön kuuluu myös muuta virkistäytymistä, sillä hoitajankin pitää jaksaa. On todella tärkeätä tavata oman alan kollegoita, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja osaamista.