Perinteinen jäsenkorjaus

Kouluttajan eettiset ohjeet

Perinteisen jäsenkorjauksen eettiset säännöt kouluttajalle, on tarkoitettu oppilaan parhaaksi. Säännöt sisältävät koulutuksen, oppimisen ja ammatissa kehittymisen.

Koulutus

Kouluttaja kouluttaa kullakin kurssilla Leila Kattilakosken laatiman, Perinteisen jäsenkorjauksen koulutusmateriaalissa olevan ohjelman mukaan. Siihen ei lisätä, eikä siitä jätetä käymättä läpi mitään käytännön asioita. Teoriaosuuksia voi antaa oppilaille etätehtäväksi. Koulutukset/kurssit tulee pitää siinä laajuudessa, kuin ne on koulutusohjelmaan merkitty: perus- ja jatkokurssit 18 tuntia/2 päivää, erikoistumisjaksot 24 tuntia/3 päivää.

Kouluttaja kunnioittaa oppilastaan. Hänen on oltava kärsivällinen, ja ymmärrettävä, että jokainen oppilas on omanlaisensa persoona. Oppilaan yksityisasiat ovat luottamuksellisia, kouluttaja ei koskaan saa kertoa niistä ulkopuolisille. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, sukupuolisen suuntautuneisuuden, ulkonäön, iän, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman, mielipiteiden tai kykyjen ja saavutusten vuoksi. Erityistä suojelua ja huolenpitoa tarvitsevat oppilaat tulee ottaa huomioon, eikä heidän väheksymistään tai hyväksikäyttöään saa sallia missään muodossa.

Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

Kouluttaja tekee työtään vastuullisesti. Hän kohtelee tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti jokaista oppilasta kouluttaessaan ja antaessaan palautetta oppilaan työskentelystä. Palaute tai arviointi ei saa olla oppilasta loukkaavaa, vaan asiallista ja oppilaiden vahvuuksiin keskittyvää, niin että heistä kehittyy hyvällä itsetunnolla varustettuja jäsenkorjaajia. Kouluttaja kannustaa ja kuuntelee oppilaitaan ja on kiinnostunut myös heidän mielipiteistään.

Oman toiminnan arviointi

Kouluttaja ottaa vastuu myös omasta kehittymisestään. Työhön sisältyy oman toiminnan motiivien ja päämäärien eettistä pohdintaa ja arviointia. Kouluttajan tulee olla itsekriittinen ja oppia ottamaan vastaan palautetta omasta työstään. On kestettävä omaan opettamiseen kohdistuvaa arvostelua. Hänen tulee olla myös armollinen itselleen ja ymmärtää rajansa, eikä vaatia itseltään mahdottomia.

Muiden osaamisen kunnioittavuus

Kouluttajan tehtäviin kuuluu myös muiden alojen ammattiosaajien kunnioittamisen opettaminen. Kouluttaja arvostaa tehtäväänsä ja kunnioittaa sekä oman, että muiden alojen työtovereita. Kouluttajien on yhdessä pyrittävä kehittämään opetusta ja olemaan vuorovaikutuksessa keskenään. Muiden kouluttajien antama palaute omasta työskentelystä on ensiarvoisen tärkeää.

Yhdessä sitä on hyvä opetella avoimesti, ei toisten selän takana. Aikuisopiskelijoilla on monipuolisia taitoja ja monipuolista osaamista. Hyvä kouluttaja tukee opiskelijaa kehittämään ja syventämään näitä kykyjä, sekä ohjaa häntä käyttämään niitä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa kaikkien hyödyksi.